Privacy statement

1. MARLI-begeleiding

Marli Dannenberg is werkzaam als supervisor/coach en biedt verliesbegeleiding aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Marli Dannenberg over uw persoonsgegevens die via de website/diensten beschikbaar zijn gekomen en/of omdat ui deze zelf aan ons verstrekt.

2. Deze persoonsgegevens betreffen:

  • Naam
  • Bedrijfsgegevens
  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Functie
  • Werkgever

3. Doel verwerkingen

Marli Dannenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
  • voor het sturen van facturen

4. Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van de facturen of anderszins. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m/b/v/ een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

MARLI-begeleiding verstrekt verder uitsluitend persoonlijke informatie aan derden na afstemming en na het tekenen van een toestemmingsverklaring.

5. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MARLI-begeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MARLI-begeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Inhoudelijk dossier: wordt een half jaar na afsluiten traject verwijderd of (in overleg) langer bewaard als daar aanleiding toe is.

Adresgegevens: Facturen / administratie met adresgegevens worden 7 jaar bewaard.

7. Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email, online, etc.) en uw klacht kenbaar maken. Mocht uy er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tel. 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl